THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 2

Toàn hệ thống nắm kế hoạch tháng 2. Chúng ta sẽ làm lên 1 tháng thật rực rỡ với những chiến lược, kế hoạch, mục tiêu được vạch ra cụ thể.

“Hành trình ngàn dặm cũng đều bắt đầu bằng một bước chân.

Để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể. – Nikos Kazantzakis”

#Kehoachdaotaothang2#SKV#Daotao